Sản phẩm CNTT

INTERNET CÁP QUANG HỘ GIA ĐÌNH - CÁ NHÂN

HOME 1-  07 THÁNG - 30MB
HOME 1 - 15 THÁNG - 30MB
HOME 2 - 07 THÁNG - 40MB

INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH 4K

HOME TV1 - 1 tháng
HOME TV1 - 7 tháng
HOME TV1- 15 tháng
HOME TV2 - 1 tháng

INTERNET CÁP QUANG +TRUYỀN HÌNH + DI ĐỘNG

HOME GAME 15
HOME GAME 1

INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

0919 616161